”I för stor utsträckning överlåts det till varje lärare att hitta sina arbetsformer, istället för att vi gemensamt utvecklar och systematiskt testar vad som fungerar”

Jan Hylen
Jan Hylén.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Jan Hylén, utbildningsnanalytiker, Learning Analytics

Du är utbildningsanalytiker. Vad innebär ditt arbete med Learning Analytics?
Jag försöker höja kunskapen och medvetenheten, främst hos beslutsfattare, om potentialen i Learning Analytics, men också i de svåra frågor som tekniken väcker.

I de digitala testerna i Pisaundersökningen från 2015 hamnade Sverige långt efter toppnationerna. Varför och hur kan vi lösa problemet?
Vi har ännu inte hittat nya arbetsformer som tar till vara potentialen i de digitala verktygen. I för stor utsträckning överlåts det till varje lärare att hitta sina arbetsformer, istället för att vi gemensamt utvecklar och systematiskt testar vad som fungerar.

Hur ser det ut digitalt i skolan i övriga världen? Vilka länder står ut och varför?
De skandinaviska länderna är bland de bäst ut-rustade i världen, men vi har fortfarande ungefär samma användningsgrad och användningsmönster som sämre utrustade länder. Australien, Singapore och i viss mån Nya Zealand tycks i många avseenden ha kommit längre i att förändra både skolans mål och innehåll i den riktning som det snabbt föränderliga arbetslivet kräver.

Hur satsar den svenska regeringen på digitaliseringen i svensk skola?
På tok för lite.

Vad har vi sett för effekter av barns användande av digitala verktyg?
Positiva och negativa. Osystematiskt och ostrukturerat it-användande tycks försämra skolresultaten – det måste vi våga se och bygga upp kunskapen om hur, och när, digitala redskap gör bäst nytta. För de positiva effekterna kan vara mycket stora – både för elever och lärare. Det har vi också sett av forskningen!

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Alltför olika. Vissa har utvecklat avancerade och spännande arbetsformer, medan andra arbetar väldigt traditionellt.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
Största hindret är brist på tydlig ledning från stat, huvudmän och ofta även från rektorer.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Eleverna blir både kunskapsmässigt och digitalt rustade för att möta ett modernt arbetsliv.

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Jämfört med idag – mer formativ och individuellt upplagd. Mer arbete med autentiska problem och större öppenhet för det omgivande samhället.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
Var öppen och dela med dig av dina misstag och vad de har lärt dig. Det kan leda både till en kultur där vi delar erfarenheter och material, men också insikten om att man måste våga misslyckas för att kunna lyckas!

Lämna ett svar