”Behärskar vi inte ett verktyg från början, så kommer vi att lära oss det tillsammans med eller av våra elever”

Agneta3
Agneta Hedenström, rektor på Antnässkolan och Måttsundsskolan i Luleå.

Nästa person på tur i vår serie ”7 kloka personer om framtidens lärande” är Agneta Hedenström. Vem är Agneta? 
Jag jobbar som rektor på två stycken mindre skolor (F-6) på landsbygden i Luleå kommun. Luleå är en stark skolkommun som alltid ligger högt på listorna över framgångsrika skolkommuner.

Hur tänker du om framtidens lärande?
Programmering är en del, som är viktig för att inte bli en digital analfabet. Inte så att alla ska bli programmerare, men det är viktigt att ha kunskap om vad som döljer sig bakom det man ser på skärmen. Dessutom kommer många framtida yrken att kräva att man har en viss kunskap om programmering. Den andra delen handlar om att lära sig att nyttja datorkraften, att helt enkelt nyttja datorn till det den är bra på.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Att använda digitala verktyg för lärande ger nya dimensioner i lärandet. Med hjälp av digital teknik kan många fler elever få större utlopp för sin kreativitet, nyfikenhet och lust till lärande. Att kombinera digital teknik med våra estetiska ämnen och de teoretiska ämnena ger eleverna möjlighet till ökat lärande genom kreativt skapande i flera dimensioner. Kunskaper blir satta i ett sammanhang och en helhet.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Våra framtidsmedborgare ska inte kunna bli lurade av en “elit”, som kan och förstår den digitala tekniken bättre och på så sätt kan styra samhället. De ska också kunna nyttja datorn till det som datorn är bra på, och nyttja den digitala tekniken för nyskapande.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Min målbild handlar om att vi i skolan måste ge våra unga kunskaper de behöver för att leva i en digitaliserad värld, men jag vill också jobba för att alla elever ska känna sig motiverade i skolan och kunna känna att de lyckas i skolan. Med digital teknik har vi större möjligheter att nå alla elever utifrån deras personliga förutsättningar.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Ett hinder är givetvis kostnaderna, och så länge skolan inte förstår att man måste ställa de digitala verktygen mot annat undervisningsmaterial och prioritera rätt i skolans lokala budget, så är detta ett hinder. Ett annat hinder är att arbete med digitala verktyg kräver en annan lärarroll och ett annat kunnande hos läraren, och det är inget som jag upplever att våra lärarutbildningar tagit fasta på. Det tredje är att allt går så snabbt nu att det krävs att skolorna prioriterar kollegialt lärande på konferenstid för att kompetensutveckla varandra. Bland många nu verksamma lärare finns en skepsis till digital teknik, det finns en teknikrädsla och många förespråkar traditionella metoder för skrivning, läsning, med mera i skolan.

Vad tror du blir följderna av om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Elever i dag kräver något helt annat för att bli och vara motiverade till lärande än vad t.ex. min generation gjorde. Om vi inte lyckas möta våra elever utifrån hur vårt samhälle ser ut i dag så kommer skolan att få brottas med stora problem även framgent. Jag tror att även om vi jämför oss med andra länder skolor och deras resultat, så är våra barn uppväxta i ett annat samhälle. De är inte upplärda att anpassa sig efter skolans krav, utan uppfostrade till fria individer som vill och får påverka (vilket jag i sig tycker är bra).

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Skolan kommer att få fler engagerade elever som når högre resultat.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
Låta mina lärare testa nya verktyg och idéer med eleverna. Ge dem möjlighet att lära av varandra genom att nyttja konferenstid för kollegialt lärande, skapa andra forum för utbyte av idéer, skicka dem på konferenser som handlar om digital teknik i skolan och hjälpa dem med framtidsspaning.

Vad önskar du att någon annan skulle göra?
Ett tydliggörande från regeringen om att digital teknik och digitalkunskap (där bl.a. programmering ingår) i skolans alla ämnen är viktigt och måste prioriteras i den svenska skolan.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen.
Till vem och vad?
Rektorskollegor. Ha ett tillåtande klimat på era skolor. Det är okej att testa nya verktyg, och det är okej att misslyckas. Behärskar vi inte ett verktyg från början, så kommer vi att lära oss det tillsammans med eller av våra elever. Lär tillsammans med dina pedagoger.

Lämna ett svar